علی مردانی

شرکت سنگاب مرمر آرتیمیس توجه ویژه به جزئیات و کیفیت همیشه در انتخاب من اولویت داشته است و من همیشه آن را به هر کسی پیشنهاد داده ام.
همچنین نحوه برخورد این تیم برای من جای ستایش دارد.

محمد رضوی

شرکت سنگاب مرمر آرتیمیس توجه ویژه به جزئیات و کیفیت همیشه در انتخاب من اولویت داشته است و من همیشه آن را به هر کسی پیشنهاد داده ام.
همچنین نحوه برخورد این تیم برای من جای ستایش دارد.

سهیل عبادی

شرکت سنگاب مرمر آرتیمیس توجه ویژه به جزئیات و کیفیت همیشه در انتخاب من اولویت داشته است و من همیشه آن را به هر کسی پیشنهاد داده ام.
همچنین نحوه برخورد این تیم برای من جای ستایش دارد.